Belangenverdediging

Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die werk maakt van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven.

Meer informatie

Unia

Unia zet zich in tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Bij Unia kan je terecht voor informatie over discriminatie en steun bij het zoeken naar een oplossing. Discriminatie kan plaatsvinden op basis van racisme, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie. Unia is dus bevoegd om zowel discriminatie op vlak van je afkomst als van je doofheid aan te kaarten.

Meer informatie

Myria

Myria verdedigt de rechten van vreemdelingen, analyseert migratie en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Het komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect voor de mensenrechten. Met al je (juridische) vragen over migratie kan je bij hen terecht.

Meer informatie

Minderheden forum

Het minderhedenforum ondersteunt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en mensen met een migratieachtergrond. Het minderhedenforum wil een netwerkspeler zijn en een brug vormen naar de overheid en externe spelers voor zijn lidorganisaties. Het doel is om beleidsmakers op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een open, democratische en solidaire samenleving. Bij het Minderhedenforum worden migranten op een volwaardige manier bij het integratiebeleid betrokken en wordt hen een stem gegeven.

Meer informatie

Ondersteunende organisaties

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers in Vlaanderen. Ze waken erover dat de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in België gerespecteerd worden en ondersteunen iedereen die zich inzet om hierbij te helpen door onder andere hen te begeleiden en vormingen te geven.

In de Brusselse Noordwijk kunnen asielzoekers op hun eerste dag terecht voor een kom soep en informatie over hun rechten en het verloop van de procedure. Na deze oriëntatie in het “Startpunt” voorziet Vluchtelingenwerk asielzoekers onderdak en komen ze terecht in het opvangnetwerk.

Meer informatie

Labels: vluchtelingen, asielzoekers, opvang

Locatie: Brussel

Caritas

Caritas Vlaanderen ondersteunt erkende vluchtelingen bij het zoeken naar het eerste woonst. Verder focust Caritas Vlaanderen zich vooral op de kwetsbare en arme medemens in Vlaanderen. Bij Caritas Vlaanderen kan je ook terecht voor individuele ondersteuning hierrond.

Meer informatie

Labels: armoede, individuele hulp, woning, vluchtelingen

Locatie: Brussel

Fedasil

Fedasil staat in voor de opvang van asielzoekers in België en andere doelgroepen. Indien nodig coördineert Fedasil ook de vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden.

In de opvangcentra voorziet Fedasil in de basisbehoeften van de asielzoekers: ze bieden een slaapplaats, sanitaire voorzieningen, maaltijden en eten aan. In ruil hiervoor wordt van de asielzoekers verwacht dat ze de gemeenschappelijke ruimtes helpen onderhouden. Verder helpt Fedasil asielzoekers verder door middel van sociale begeleiding door een maatschappelijk werker, bijstand bij het administratief beheer van het dossier en juridische begeleiding. Ook medische en psychologische problemen worden in het opvangcentrum behandeld.

Meer informatie

Een opvangcentrum bij jou in de buurt vind je hier.

Labels: Opvang, vluchtelingen, asielzoekers

Locatie: Brussel

CAW

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt steun waar nodig. Je kan bij hen met elk probleem terecht: persoonlijke problemen, financiële vragen, juridische vragen, een moeilijke relatie, problemen met je familie etc.

Bij het CAW kan je ook terecht voor opvang: er is zowel crisisopvang, vrouwenopvang, mannenopvang, jongerenopvang, gezinsopvang, winteropvang als een vluchthuis ter beschikking. Voor opvang kan je hier een onthaal in je buurt vinden.

Je kan het CAW op verschillende manieren contacteren. Ze zijn telefonisch bereikbaar, je kan mailen of chatten via hun website of je kan gewoon eens langsgaan/een afspraak maken bij jou in de buurt.

Meer informatie

Labels: algemeen welzijn, opvang

Locaties

VAPH

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Aan dove en slechthorende personen kan het VAPH het recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden te betalen in de privésituatie.

Meer informatie

Labels: Tolk

Locatie: Brussel

CAB Vlaanderen

Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) staat in voor het voorzien van tolken, zowel in het onderwijs, op het werk als in leefsituaties.

Meer informatie

Label: Tolk

Locatie: Destelbergen

CGVS

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Dit doet het door elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk te onderzoeken. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af. Het CGVS wil doet doen op een open, betrouwbare en besluitvaardige manier.

Meer informatie

Labels: asielaanvraag, vluchtelingen

Locatie: Brussel

OCMW

Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.

Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelen of zelfs geen vaste woonplaats. Al deze mensen kunnen sociale bijstand krijgen van het OCMW.

Iedereen die op legale wijze in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen te garanderen aan de gehele bevolking.

Meer informatie vind je hier of op de website van je lokale OCMW-afdeling

Labels: armoede, individuele hulp, woning, algemeen welzijn

Locatie: Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

GTB

GTB is de gespecialiseerde dienst van VDAB die mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen ondersteunt in de zoektocht naar een gepaste job.Ze doen dit door samen met jou je talenten en interesses te zoeken en alle mogelijkheden te bekijken. Tijdens de afspraken kan GTB zelf tolken voorzien.

Meer informatie

Labels: werk

Locatie: GTB vind je in een werkwinkel bij jou in de buurt

Cadans

Cadans vzw biedt je ondersteuning waar je ondersteuning nodig hebt. Dit kan op verschillende vlakken: administratie, wonen, geld, huishouden, werk, relaties, vrije tijd, opvoeding, gezondheid of vervoer. Je krijgt een vaste begeleider toegewezen die jou bijstaat. Cadans vzw biedt rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit wil zeggen dat je geen aanvraag moet doen bij het VAPH voor een persoonlijk budget maar de financiering via een puntensysteem verloopt. Cadans vzw biedt enkele diensten aan in VGT.

Meer informatie

Labels: individuele hulp, algemeen welzijn

Locatie: Brugge

Integratie & Inburgering

Het Agentschap van integratie en inburgering heeft als taak om migranten te ondersteunen bij het integreren in Vlaanderen. Langs de ene kant doen ze dit door cursussen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie aan te bieden en langs de andere kant kan je ook voor vragen rond je migratieprocedure bij hen terecht. Ze beantwoorden vragen over gezinshereniging, EU-verblijf, asiel en bescherming, regularisatie, arbeidsmigratie, studiemigratie, kort verblijf, uitwijzing, verblijfsdocumenten en inschrijving in het rijksregister, reisdocumenten, recht op terugkeer, arbeids- en beroepskaarten, sociale, medische en andere rechten en plichten naargelang het verblijfsstatuut, verwerving en verlies van de Belgische nationaliteit, legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten, familiesituaties met een internationaal aspect.

Meer informatie

Labels: administratie, migratieprocedure

Locatie: De hoofdzetel bevindt zich in Brussel, maar er zijn verschillende lokale contactpunten.

Rode kruis

Het Rode Kruis staat in voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Ze doen dit in verschillende opvangcentra, waar ze asielzoekers een slaapplaats en eten bieden. Ook bieden ze ondersteuning bij de asielprocedure. Ze geven objectieve en correcte informatie, met aandacht voor het individuele traject van elke bewoner.

Meer informatie

Labels: asielaanvraag, opvang

Locatie: opvangcentra

TBD Woluwe

Het Koninklijk instituut Woluwe biedt een thuisbegeleidingsdienst die zich voornamelijk richt op de taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen. Ook volwassenen met een taalstoornis kunnen bij hen terecht. Samen wordt er gekeken voor ondersteuning waar nodig.

Meer informatie

Labels: thuisbegeleiding, kinderen

Locatie: Woluwe

KOCA

Vanuit de Thuisbegeleidingsdienst van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum van Antwerpen (KOCA) wordt laagdrempelige hulp geboden aan ouders, kinderen, jongeren en volwassenen met een doof-/ slechthorendheid of spraak/taalontwikkelingsstoornis. Afspraken kunnen doorgaan bij hen op de dienst of bij jou thuis. Bovendien kunnen de afspraken rechtstreeks in VGT gebeuren.

Meer informatie

Labels: thuisbegeleiding, kinderen

Locatie: Antwerpen

Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Ze focussen zich voornamelijk op het aanleren van Nederlands, maar je kan ook bij hen terecht voor ondersteuning bij het zoeken van een gepaste school in de buurt van Antwerpen.

Meer informatie

Labels: Nederlands leren, kinderen

Locatie: Antwerpen

Kompas Gent

Kompas Gent ondersteunt mensen indien ze het nodig hebben en wil de kwaliteit van hun leven verbeteren. Kompas wil vooral hulp bieden bij het wonen, werken en vrije tijd. Wonen kan bij hen verschillende vormen aannemen: zelfstandig wonen of in groep, met of zonder huishoudhulp. Ze hebben ook een tehuis waar je terecht kan of je kan, verhuren basistoegankelijke studio’s en bieden een slaapplaats aan als kortverblijf tot 3 maanden.

Meer informatie

Labels: werk, woning, vrije tijd, opvang

Locatie: Gent

Dienst Vreemdelingenzaken

De Dienst Vreemdelingenzaken zet alles in het werk om aan de vragen van de nieuwe migranten tegemoet te komen. De Dienst Vreemdelingenzaken treedt op bij de afgifte van visa voor een kort of lang verblijf, is verantwoordelijk voor het registreren van de asielaanvragen in België en zorgt ook voor de vrijwillige terugkeer of de verwijdering van personen die illegaal in het land verblijven. Op hun website vind je veel informatie over de verschillende procedures die er bestaan en rechten en plichten die je hebt.

Meer informatie

Labels: vluchtelingen, asielzoekers, migratieprocedure, asielaanvraag

Locatie: Brussel

VDAB

VDAB is de belangrijkste dienst in Vlaanderen die werkzoekende helpt om werk te vinden. Indien je je inschrijft bij VDAB krijg je verschillende voordelen: je ontvangt vacatures die bij je passen via mail, je wordt begeleid in het beoordelen van deze vacatures, je komt in aanmerking voor tewerkstellingspremies en maatregelen en je kan je kansen op werk vergroten door een opleiding te volgen. Hiertegenover staan wel enkele voorwaarden: je zoekt zelf actief naar werk, je mag geen passende job, begeleiding of opleiding van VDAB weigeren, je komt je afspraken met je begeleider na en werkt actief mee en je zorgt ervoor dat je via post en mail bereikbaar bent.

Meer informatie

Een deel van hun website is ook in VGT beschikbaar.

Labels: werk

Locaties

Mobilant

Mobilant biedt rechtstreeks toegankelijke hulp voor mensen met een beperking: hulp met betrekking tot administraties, relaties, opvoeding, huishouden, wonen, werken, vrije tijd, handicap etc.

Ze hebben ook medewerkers die de Vlaamse Gebarentaal machtig zijn en waarbij je dus geen tolk moet inschakelen.

Meer informatie

Labels: algemeen welzijn, individuele hulp

Locatie: Antwerpen

WAD

Welzijns Advies Doven (WAD) is een initiatief dat bestaande hulpverlening toegankelijk wil maken voor dove en slechthorende personen in West-Vlaanderen. De WAD-vrijwilligers zijn allen dove gebarentaligen die een opleiding gekregen hebben en gecoacht worden om doven de weg te wijzen naar de passende hulpverleningsdienst. Deze hulpverlening is gratis en volledig in VGT.

Meer informatie

Labels: algemeen welzijn, individuele hulp

Locatie: /

Medimmigrant

Medimmigrant is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ijvert voor het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut. Ze willen hen informeren over medische thema's en antwoorden bieden op hun medische vragen en noden.

Meer informatie

Labels: asielzoekers, vluchtelingen, gezondheid

Locatie: Brussel